RE4REST kimono

Karina Królak i Patka Smirnow

Mark


RE4REST kimono, ŁYKO form, print of tissue 2019